QUÈ ÉS UN PMUS

Ciclo PMUS

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és una eina de planificació estratègica, d’àmbit municipal, que té com a objectiu fonamental la millora de la mobilitat urbana i metropolitana des de criteris de sostenibilitat.

És per això que desenvolupa i coordina diferents programes d’actuació dirigits a millorar les condicions de l’accessibilitat a bens i serveis de tota la ciutadania, mitjançant tant el foment de modes de desplaçament més respectuosos amb el medi ambient i socialment més benignes (a peu, en bici, en transport públic), com la racionalització de l’ús del transport motoritzat, especialment del cotxe.

OBJECTIUS

– Garantir l’accessibilitat de totes les persones al seu lloc de treball i als serveis, en igualtat de condicions, independentment de la manera en que es moguin

– Augmentar la eficiència i la efectivitat del transport de passatgers i de mercaderies

– Millorar la seguretat viaria i ciutadana

Reduir les emissions de gases contaminants, gases d’efecte hivernacle i els renous

– Reduir el consum energètic i millorar la eficiència energètica

– Fer més atractiu l’entorn urbà i millorar la qualitat de vida

METODOLOGIA

Els PMUS constitueixen un nou paradigma de planificació i els seus fonaments són:

Caràcter estratègic

Sense renunciar al curt termini, els PMUS han de traçar línies de treball a llarg termini que contribueixin a materialitzar una visió consensuada de la ciutat

Caràcter interdisciplinari

Els PMUS han d’aplicar noves formes de governança a fi de garantir la eficient implicació i coordinació amb els diferents departaments municipals, així com amb altres administracions

Caràcter integrat

Han d’atendre als diferents col·lectius socials i grups d’usuaris, tenint en compte les seves necessitats particulars i els seus comportaments diversos

Dimensió territorial

Centren l’anàlisi en un àrea funcional que va més enllà dels límits administratius i que queda definida per la lògica de les pautes de mobilitat quotidiana

Arrelament del concepte de sostenibilitat

Incloent variables no només mediambientals, sinó també socials i econòmiques (salut, convivialitat, deteriorament de l’espai públic, autonomia, equitat, etc.)

Enfocament participatiu

Que contempli la implicació de la comunitat en la presa de decisions, en la definició d’objectius i en la elaboració de projectes

Canvi cultural

No es tracta tan sols de millorar infraestructures i serveis, sinó sobre tot de modificar la mentalitat amb la que la ciutadania estableix els seus hàbits de desplaçament, i per això són necessàries activitats de formació i sensibilització

Procés dinàmic

El document del PMUS és tan sols un punt de partida, i el seguiment i l’avaluació adquireixin una rellevància clau com a part del procés d’aprenentatge i millora que actualitza el Pla constantment

ETAPES DE TREBALL

Els treballs del PMUS de Xàtiva s’agrupen en quatre grans blocs amb els següents terminis:

1) ORGANITZACIÓ I INICI DEL PRE-DIAGNÒSTIC. Juliol 2017

2) TREBALLS DE CAMP. ANÀLISI I DIAGNÒSTIC. Octubre 2017

3) MARC ESTRATÈGIC. PLA D’ACTUACIÓ. Gener 2018

4) AVALUACIÓ I SEGUIMENT. Gener 2018

En paral·lel als treballs tècnics, de manera continuada des de les etapes inicials, es duran a terme actuacions de participació ciutadana i comunicació.